30. μι Verbs, εἰμί

Ἡ Δίδαχη

The Exercises

Οἰ Λόγοι

The Quiz